Raadsvergadering 3 maart 2016

Twee nieuwe fractieassistenten voor de VVD

Donderdagavond 3 maart 2016 werden Bernd Voorsluijs en Jaap Wientjes geïnstalleerd als fractieassistenten.  Door het vertrek van Branko van Son als raadslid werd Hank Leverington geïnstalleerd als raadslid en Dennis van Gammeren als fractieassistent voor Stadsbelang.


Hiermee introduceerde burgemeester Veldhuijzen de installatie van drie nieuwe fractieassistenten in de raadszaal. Hij vindt dat dit niet thuishoort in ‘achterkamertjes’ (het kantoor van de burgemeester…) zei hij met enige humor, maar daar waar het hoort: in het openbaar in de raadzaal. De vergadering werd hiervoor traditioneel even geschorst zodat de commissie tot onderzoek de geloofsbrieven de stukken kon onderzoeken.

 

Bestemmingsplan ‘Hoog Dalem, herziening winkeleiland’

Op de agenda van 3 maart jl. stond de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoog Dalem, herziening winkeleiland’. Samen met de CU/SGP heeft de VVD een motie voorbereid met betrekking tot mogelijkheden tot uitbreiding in de (nabije) toekomst. De motie werd namens alle fracties, met uitzondering van GroenLinks, ingediend. En verzoekt het college de ontwikkelaar van het winkelcentrum een ontwerp te laten maken waarbij fysieke uitbreiding inclusief parkeren niet onmogelijk wordt gemaakt. De motie werd aangenomen.

 

Milleniumgemeente

Daarnaast werd op 3 maart jl. besloten om de status van Gorinchem als millenniumgemeente voort te zetten, met accenten op onderwijs, milieu en mensenrechten. Ook de samenwerking in het kader van de stedenband Dordrecht-Bamenda blijft bestaan.

Onze fractie verkeerde enigszins in een spagaat, omdat wij zes jaar geleden als volledige fractie tegen hadden gestemd. Het is nu echter wel opgenomen in het coalitieakkoord en daarom heeft de fractie nu besloten het voorstel te steunen.

 

Evaluatie Stadspodium

Na de raadsvergadering op 3 maart volgde een extra ingelaste parallelsessie Beraad en Advies over het raadsvoorstel Evaluatie Stadspodium. Met dit raadsvoorstel stelt het college de gemeenteraad voor een quickscan uit te voeren naar een alternatief groot podium in Gorinchem. Aanleiding voor de quickscan is onder andere de slechte staat van het pand aan de Haarstraat met daarin het theater De Nieuwe Doelen. Ook stelt het college de raad voor te stoppen met een professioneel programma en De Nieuwe Doelen voorlopig tot 2018 open te houden van sociaal culturele voorstellingen.

Wel werd gevraagd om bij de quickscan breed te kijken naar alternatieven en hierbij ook vooral naar creatieve oplossingen te kijken.

 

Het college werd ook geadviseerd om te onderzoeken wat het kost om De Nieuwe Doelen geschikt te maken voor alleen sociaal culturele voorstellingen. PvdA en Fractie Hoogesteger gaven aan een motie en een amendement voor te bereiden en niet in te stemmen met het huidige voorstel. Dat gold ook voor Gorcum Actief.

 

Reactie van de VVD, als hekkensluiter meen ik. Mijnheer Lutterkort, als u zegt geld fourneren dan klinkt dat toch minder vervelend dan extra subsidie verstrekken .... Dat is wel prettig. Maar goed, ik neem me iedere keer voor om er niets over te zeggen maar ik kan het toch niet laten. Mevrouw Hamann, ik denk dat het goed is dat de getallen waar u het steeds over hebt niet boven tafel komen. Ik denk dat u zichzelf daar eerder een dienst mee bewijst als u die onder de pet houdt. Ik was er niet bepaald van onder de indruk.

De VVD gaat echt voor het raadsvoorstel dus wij zullen de motie en amendementen niet steunen, maar we verwachten wel heel veel van de quick scan. Ik heb vorige week ook aangegeven dat naast de varianten die mijn collega’s hebben genoemd, ik ook graag de variant erin verwerkt zou zien van een stadspodium zonder gebouw.

 

Toen bleek er toch wat ruis op de lijn met wat er bedoeld werd met een Stadspodium zonder gebouw. Misschien moet ik het noemen een Stadspodium zonder een eigen gebouw. Dat maakt misschien al veel duidelijk. Ik heb het vorige week wel verteld in de B&A sessie. Ik doel op het doelbewust subsidiëren van activiteiten in gebouwen die niet per definitie eigendom van de gemeente zijn. Ik denk aan de evenementenhal, aan een sporthal, een fabriekshal of zelfs aan het sponsoren van vervoer naar theaters elders in de regio. Dat is wat ik met een Stadspodium zonder eigen gebouw bedoel.

 

In de extra raadsvergadering van 10 maart werd het raadsvoorstel aangenomen. Behalve Gorcum Actief, Pvda en Fractie Hoogesteger stemden alle partijen voor. Een motie en 2 amendementen van Pvda, D66, Gorcum Actief en Fractie Hoogesteger behaalden geen meerderheid.

De quickscan met de uitkomsten van de zoektocht naar een alternatief groot podium is naar verwachting in juni gereed.