Visie perikelen

Maar voor een visie is meer nodig, veel meer!

Maar nu deze allesomvattende VISIE, waar het zaak is goed zicht te houden op waar nu eigenlijk een visie op gaan hebben. Natuurlijk verbanden zien, maar niet alles aan alles willen knopen, zodat er een onoverzichtelijke brei ontstaat. Gebaande paden 'negeren', bijvoorbeeld geen verkeersplan, geen arbeidsmarktregio maar een open blik vooruit.

Portefeuilles loslaten en als team voor de toekomst van onze stad gaan. De visie is van ons allemaal. Daarom is het goed dat de burgemeester de kar trekt en het overkoepeld belang veilig stelt en de visie niet laat uiteenvallen in de standaard beleidsvelden.

 

Dat is moeilijk, uitdagend maar ook ontzettend leuk!

Grip houden op verbanden is belangrijk, maar op een abstracte manier. Ook voor allen die mee gaan werken hieraan is dat een vereiste.

En daar wringt het wat ons betreft, deze abstractie kan ons inziens niet vanuit het stadhuis worden ingegeven. Dat ligt zeker niet aan de kwaliteiten van de medewerkers. Integendeel, juist door hun betrokkenheid, ook in dagdynamische zin is het niet goed als zij deze klus zelf gaan klaren.

 

Er moet met open vizier en een ruime kennis van zaken geopereerd worden, 'visie vormen' is een specifieke vaardigheid. Het inhuren van een expert lijkt ons juist bij deze opdracht een toegevoegde waarde hebben.

Het houden van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek, de ruime inzet op participatie en het inschakelen van ambtenaren, raads- en collegeleden kan in dit geval goed van buitenaf.

 

 

Beraad & Advies 17 maart 2016 Visie van de stad

Gorinchem is toe aan een nieuwe lange termijn visie. Een visie die rekening houdt met de huidige economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en tot stand komt in een nauwe samenwerking tussen het stadsbestuur, de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad en de regio om Gorinchem heen.

Tijdens deze sessie blijkt dat de raad en college niet op hetzelfde spoor zitten.

De inbreng van de VVD komt erop neer dat er uiteraard een visie van, voor, door of over de stad moet komen. De stad moet in ieder geval centraal staan. Het is een lastige maar geweldige klus. De voorgestelde aanpak voldoet naar haar mening niet en is wat ouderwets.

Mevrouw Mager (VVD) merkt op dat een visie visionair is, een stip op de horizon en dus verder dan 10 jaar vooruit moet kijken. Het belangrijkste ingrediënt voor dit proces is enthousiasme van de raad en van de inwoners. Dat levert zeker een bijdrage aan de visie.

Het is juist de bedoeling niet naar portefeuilles te kijken of naar huidig beleid, maar inventariseren en dingen in perspectief zetten, wat je nodig denkt te hebben. Zij is enthousiast over het voorstel dat de ambtenaren het proces gaan trekken, maar het is ook goed om wat externe expertise in te huren. Uit een visie volgt een missie en die kan heel concreet zijn. Op basis van de missie kan je in brede zin opereren. Op de missie kan je terugvallen.

In het stuk staat een vierde stap en die past hier niet. Concrete maatregelen in een visie is niet de bedoeling. HoudT de blik op de stip op de horizon en werk daar met enthousiasme naartoe.

Mevrouw Mager (VVD) denkt dat met alle suggesties en aanvullingen het een goed idee is om er nog een B&A sessie aan te wijden en het stuk aan te passen.

De raad vraagt om een aangepast voorstel.

 

 

Beraad & Advies 31 maart 2016

Dat aangepaste voorstel volgt eind maart.

Gorinchem is toe aan een nieuwe lange termijn visie. Een visie die rekening houdt met de huidige economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en tot stand komt in een nauwe samenwerking tussen het stadsbestuur, de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad en de regio om Gorinchem heen. Gezamenlijk moet antwoord gegeven worden op vragen als:

 

* Wat voor stad / samenleving willen we zijn omstreeks 2035?

* Welke focus (‘stip op de horizon’) willen we aanbrengen zodat we een aantrekkelijke stad zijn en   blijven, ook vanuit het perspectief van de regio om ons heen?

* Welke maatregelen op hoofdlijnen moeten we gaan nemen om uit te komen waar we omstreeks 2035 willen zijn?

De laatste integrale lange termijn visie op Gorinchem is de Structuurvisie uit 2009. Deze visie is eigenlijk gedateerd, niet in de laatste plaats omdat die visie een looptijd heeft tot 2015. Bovendien beperkt deze visie zich tot de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarnaast is deze visie tot stand gekomen in een andere tijdgeest.

 

Het uitgangspunt is dat de visie door alle partijen gezamenlijk tot stand gebracht wordt. Daarom spreken we van een Visie van de stad in plaats van een Visie op de stad. Dit laatste zou teveel suggereren dat de gemeente de visie maakt en voor inspraak en commentaar voorlegt aan de stad.

Dat laatste willen we niet. Integendeel, we willen een proces organiseren dat erin voorziet dat inwoners, bedrijven en organisaties uit de stad en de regio al vanaf het eerste moment hun inbreng kunnen leveren. En gedurende het proces op de hoogte blijven over de stand van zaken en het verloop daarvan.

 

De keuze voor het met ‘de stad’ tot stand brengen van een Visie van de stad betekent een intensief traject met een doorlooptijd van naar verwachting circa 15 maanden. Aan het einde van deze periode moet er een Visie liggen, die u en ons in staat stelt om samen met de stad richting te geven aan de verdere ontwikkeling daarvan, niet alleen in fysiek opzicht (‘hard’) , maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht (‘zacht’).

 

Donderdag 21 april 2016 werd er een Informatie & Ontmoetingssessie georganiseerd.

De avond werd begeleid door Ruben Polderman (BMC), hij heeft ervaring met het begeleiden van scenario- en visietrajecten voor overheden en hij doet promotieonderzoek naar de praktijk van visieontwikkeling bij gemeenten.

Te gebruiken voorbeelden van visieontwikkeling bij gemeenten die tijdens de avond naar voren komen zijn de gemeenten Houten, Eersel en Uden

Elk inleiding / presentatie werd afgerond met een korte ronde / discussie om helder te krijgen van de raadsleden wat in de presentatie aanspreekt en wat niet en wat daarvan een conclusie kan zijn voor de in Gorinchem te volgen aanpak.

De presentaties en discussie moet leiden tot richtinggevende uitspraken van de raad m.b.t.

* Opzet (fasering) traject Visie van de stad, m.n. w.b. verzamelen van informatie en voeren van dialoog;

*Geschikte methode om ‘de stad’ e.o. een plaats te geven in het visietraject (participatie);

*Gewenste inzet derden (externe inhuur).