Perspectief nota 2017 - 2020

In de perspectief nota wordt het beleid voor het komende jaar met de financiele gevolgen voor de komende 4 jaar vast gesteld


Gemeenteraad 7 juli 2016

Voorzitter, collega raadsleden, belangstellenden op de publieke tribune, wat vindt de VVD van de Gorinchemse financiën?

Die zijn inmiddels ruimschoots besproken in diverse parallelsessies van de klankbordgroep Financiën. We hebben sinds begin dit jaar een vernieuwde vergaderstructuur, waar onderwerpen uitgebreid aan bod komen.

Raadsopdrachten, nieuw beleid en financiële ontwikkelingen worden van diverse kanten belicht en er is genoeg gelegenheid tot discussie. Daarom ben ik eigenlijk verbaasd dat onze starttijd weer om 16 uur is en met een spoorboekje tot diep in de avond….

Enfin, puntje voor de evaluatie van onze nieuwe vergaderstructuur.

Voor nu zet de VVD Gorinchem in op continuering van financieel beleid, synergie in de binnenstad en overheidsparticipatie.

Financieel beleid

Jaarrekening

Dat de Jaarrekening 2015 de goedkeurende verklaring van de accountant heeft, dat spreekt voor de VVD vanzelf.

Een overzichtelijk verslag. Afwijkingen van begrote en werkelijke kosten zijn op de meeste punten helder verantwoord. Goed om te zien dat het gunstige exploitatieresultaat voor een belangrijk deel de negatieve correcties op grondexploitaties (-6mln) goedmaakt.

Bovendien lijkt er sprake van een structureel begrotingsevenwicht. Ons weerstandsvermogen is verbeterd.

De gemeente heeft jaar afgesloten met een positief resultaat, mede dankzij een aantal bijzondere en niet gebudgetteerde meevallers.

Zonder dat waren we slechts licht positief geëindigd;

   -  dat geeft aan hoe kwetsbaar we nog zijn,

    - onze schulden nog steeds hoog zijn,

    - het risico profiel van de grondexploitatie flink is,

    - we het geluk hebben dat de rente laag is.

De jaarrekening laat zien dat de jaren van financieel beleid, actief ingezet en gesteund door de VVD en gemeentebreed uitgevoerd, vruchten afwerpt ; maar we zijn er nog niet.

Het getuigt van goed beleid om de bijzondere baten te gebruiken om onze positie te versterken. Het past in ons beleid om de financiën weer op orde te krijgen en ook te houden.

We zijn zeer content dat de 3D’s financieel redelijk goed zijn verlopen. Dat was spannend omdat het om stevige bedragen gaat op een gebied waar nog veel zaken in ontwikkeling zijn. Tijdens transitieperiode wil de VVD nog voorzichtigheid in acht nemen, in ieder geval tot 2018.

Conclusie: de VVD is tevreden met de resultaten van 2015.

In de jaarrekening is ook de ambitie uitgesproken, om het cijfer voor de waardering van de dienstverlening binnen 4 jaar te verhogen met 0,7 punt. Een mooi streven, maar wellicht te ambitieus als je er slechts 135.000 euro tegenover zet. Dat lijkt een magere investering, vooral daar deze verdeeld zou moeten worden over vier thema’s: digitalisering, samenwerking, systemen en mensen.

Een realistischer ambitie-investerings-verhouding lijkt gewenst. Welke dienstverlening gaat het precies om? Graag zien wij een nadere uitwerking.

Transparante financiën

In het coalitieakkoord is verwoord dat het financiële plaatje ook transparant moet zijn voor de inwoners van Gorinchem.

Daarom is de VVD zeer content met de tweede editie van ‘in 1 oogopslag’, overzichtelijk, helder en toegankelijk. Mooi om te zien hoe effectief een motie kan zijn. En hoe fijn dat uitvoering aan wordt gegeven.

Vandaar een oproep om de mogelijkheden voor Gorinchem te bekijken om nog meer transparantie te bieden. En dat in de vorm van een praktische app, die op eenvoudige wijze snel en transparant inzicht in de lokale lasten geeft: zoals bijvoorbeeld de Lokale Lastenmeter. Kan het college de mogelijkheden eens bekijken?

Naar onze mening een prima instrument om bewoners en bedrijven inzicht te geven in hun huidige belastingsituatie, bij wijzigingen of verhuizing.

Zeer content is de VVD met de instelling van prestatie-indicatoren. In de komende begroting wordt hier al mee gewerkt.

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is sinds 1 januari 2015 van kracht.

De insteek was een versteviging van de positie van de raden, meer controle grip en sturing mogelijk maken. VVD is altijd kritisch ten aanzien van de afstand van de raad ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen.

Daarom willen we een compliment maken over de overkoepelende raadsinformatiebrief Zienswijze financiële stukken gemeenschappelijke regelingen, waar Gorinchem laat zien een constructief en kritisch partner te zijn.

Perspectiefnota

De VVD zet in op continuering van het financieel beleid, (schuldenlast en risicoprofiel vragen er om. )

Dus doorgaan met afbouwen van de schulden, versterken van weerstandsvermogen, voorzieningen treffen waar nodig. En dat alles vanuit een strakke en actieve risico bepaling en met een oplettend kritische blik naar de toekomst.

Prioriteiten stellen en dát doen, wat op de langere termijn ook verantwoord is en bijdraagt aan de leefbaarheid van Gorinchem.

Naast het zorgen dat onze financiële positie sterk blijft, vinden we als VVD dat we moeten blijven investeren. Dat gaat wat ons betreft prima samen. De kunst ligt in het maken van de juiste keuzes.

Een van die keuzes is wat ons betreft Stadspromotie en binnenstad

In oktober 2015 heeft de raad de raadsopdracht Stadspromotie bekrachtigd.

Stadspromotie is een breed onderwerp dat aan vrijwel alle portefeuilles binnen het college raakt.

Economie

Doel is de binnenstad economisch te versterken, te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een gunstig ondernemersklimaat en een goede bereikbaarheid van de stad. Maar ook de leefbaarheid te behouden en bezoekers te trekken.

Daarnaast moet een impuls worden gegeven aan de stadspromotie, Gorinchem toeristisch meer op de kaart zetten. De binnenstad neemt bij het bereiken van deze doelen een cruciale positie in.

Maar de binnenstad staat onder druk. Met name het winkelsegment heeft het moeilijk. 

Dit raakt de gehele binnenstad. Om aantrekkelijk te blijven is het zaak dat het voorzieningenaanbod op niveau blijft en aansluit bij de wens van de bezoeker/consument.

Het is van belang de samenhang te bewaken zonder dat partijen op elkaar gaan wachten.

Er zijn genoeg zaken die acuut aandacht behoeven, zonder dat daar een breed gedragen plan voor stadspromotie onder ligt.

Een van die onderwerpen is de leegstand in de binnenstad.

Leegstand in winkelstraten is een probleem waar iedere stad mee te maken heeft en Gorinchem is in dat kader zeker niet uniek. Toch is het naar onze mening zo dat de ene gemeente harder aan de weg timmert om de leegstand tegen te gaan dan de andere.

In dat verband vragen wij ons af of er al is gesproken met ondernemers over het initiatief ‘Aangename winkelstraten’ naar aanleiding van onze motie van vorig jaar.

Zo'n 9 procent van de winkeloppervlakte in Nederland staat leeg. Grote winkelketens zoals

V&D en Perrysport zijn failliet gegaan en dat levert grote aandacht op vanuit de politiek en de media.Ook zien we 'gaten' door het verdwijnen van de Esprit store en Foto Klein hier in Gorinchem

De Expertgroep Future Retail City Centre van onderzoeksplatform voor retailers Shopping Tomorrow heeft in een rapport vier scenario's geschetst van het stedelijk winkelgebied van de toekomst. Doordat er steeds meer online gewinkeld wordt zal deze sterk gaan veranderen, zo luidt de verwachting.

De Expertgroep heeft naar aanleiding van de scenario's een stappenplan ontwikkeld voor gemeenten, die een sleutelrol spelen bij de toekomst van de binnenstad. “De gemeentezal naast de pet van grondbezitter en belastinginner zich moeten ontpoppen als regisseur

van oplossingen voor de binnenstad namens verschillende stakeholders.

Belanghebbenden zijn ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedpartijen, branche- en overkoepelende organisaties. Zij zullen allen gehoord moeten worden om zo samen te werken aan een toekomstbestendige binnenstad.”

Zo kent men in de gemeente Leiden het startersfonds. Door betrokken ondernemers is een fonds in het leven geroepen waar startende winkeliers op basis van een goed

businessplan tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor het opzetten van een bedrijf.

Wellicht is een dergelijk initiatief ook voor Gorinchem een optie. Kan de wethouder economische zaken eens een proefballonnetje oplaten bij zijn gesprekken met de Gorinchemse omdernemers?

Een tweede suggestie is om met de eigenaars van de winkelpanden in overleg te gaan over een omzetafhankelijke huur tijdens de opstartfase van een nieuwe winkel.

Als derde noemen wij de mogelijkheid voor startende ondernemers om een winkelruimte te delen.

Maar denk ook eens aan Bedrijven Investerings Zones voor Gorinchemse ondernemers.

Het midden en -kleinbedrijf is de ruggengraat van de Nederlandse economie. In Gorinchem is dat niet anders. De gemeente dient vooruitlopend op de Omgevingswet die in 2018 van kracht zal zijn ruimdenkend en positief-constructief om te gaan met plannen

van Gorinchemse ondernemers.

Aandacht voor bijvoorbeeld creatieve voorstellen van ondernemers voor de doorontwikkeling van kerngebied de Langendijk.

Sta open voor initiatieven uit de stad!

Zoals de inzet van Hartje Gorinchem ten aanzien van een BIZ programma. Het mooie van de wet BIZ is dat ondernemers in gezamenlijkheid een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan een winkelgebied of bedrijventerrein. En ondernemers zelf samen het initiatief nemen.

De overheid speelt uitsluitend een faciliterende rol. De VVD ziet grote voordelen. Hoe staat het college tegenover de optie om deze wet ook in Gorinchem toe te passen en een BIZ in te stellen? En hoe wordt omgegaan met de inspanningen van Hartje Gorinchem op dit gebied?

Toerisme

Geen bloeiende binnenstad zonder toeristen. Gorinchem is leuk en dat moet worden uitgedragen.

Eind mei heeft het college besloten om de subsidierelatie met de VVV te beëindigen en een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met het regionaal bureau toerisme.

Het Regionaal Bureau Toerisme heeft de fractie van de VVD nog niet kunnen overtuigen van de meerwaarde. Sterker nog, wij vragen ons af of het college hiermee geen verkeerde keuze heeft gemaakt?

Een blik op hun site leert dat Gorinchem nog niet echt in beeld is:

“Midden in Nederland vind je Rivierenland, een karakteristieke streek met de regio's Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat bij een zoekopdracht naar 'Gorinchem' er een mooi overzicht verschijnt. Maar ‘Welkom bij VVV Gorinchem' en 'Struinen over de vestingwallen' geeft een toch wat warmer gevoel.

De VVV is in heel Nederland en ook daarbuiten een begrip terwijl niemand het RBT kent.

De fractie van de VVD vraagt zich af of er daadwerkelijk sprake moet zijn van een keuze of dat beide instanties elkaar wellicht kunnen versterken. De VVD zal het proces kritisch volgen en ziet uit naar de invulling van de werkafspraken met het RBT.

Opvallend is verder dat er is besloten niet verder te gaan met de stuurgroep stadspromotie en terug te vallen op ”eerdere formele overlegstructuren"? Met de stuurgroep bestond de mogelijkheid om een bredere input te krijgen en ook een breder draagvlak te creëren voor de stadspromotie. Die basis is nu weg. Waarom is hiervoor

gekozen?

Wat betreft de stadspromotie pleit de VVD voor samenhang en het creëren van synergie.

Als toeristen een wandeling rond de wallen komen maken en alleen een kopje koffie op het terras drinken is dat niet genoeg. Als we inzetten op toerisme willen we zeker weten dat de hele stad daarvan profiteert. Iets vergelijkbaars geldt voor de evenementen. Als die niet een duidelijke spin-of hebben voor de rest van de stad, is het de vraag of we dat wel moeten stimuleren.

Misschien moeten we wel selectiever zijn bij het kiezen welke evenementen we wel en niet willen. Zowel toerisme als evenementen hebben het risico in zich om wonen in de binnenstad minder aantrekkelijk te maken. Laten we vooral niet vergeten dat de binnenstad ook een woonfunctie heeft.

Denk daarbij aan ongenoegen over de geluidsoverlast door de evenementen en de bereikbaarheid.

Het is zaak dat we komen tot een intelligente mix waarbij toerisme en evenementen in dienst staan van de totale binnenstadseconomie en waarbij we bewoners kunnen uitleggen dat dit niet alleen voor de bezoeker en organisator van een evenement is maar dat de hele stad daar voordeel bij heeft.

Ook de infrastructuur is een zeer belangrijke succes factor, zowel boven als onder grond.

Gorinchem moet interessant zijn en blijven voor bedrijven. Bedrijven zijn al lang niet meer de grotere en MKB bedrijven. Steeds meer zijn zzp-ers of kleine organisaties een belangrijke factor. Onze ligging is daarbij een voordeel. Maar een zzp-er wil niet elle lang in de file staan op de Banneweg en wil vooral snel internet hebben.

Hier ziet de VVD zeker mogelijkheden en kijkt ook met een schuin oog naar onze ‘buurgemeente’.

Stichting GiessenlandenNet wilde de aanleg van glasvezel in Giessenlanden realiseren.

De gemeente ondersteunt hierbij financieel. Meer dan 30% van de huishoudens koos voor een glasvezelpakket. Toen was het rendabel en verantwoord om in een woonplaats te investeren. Een mooi participatie moment.

Voor het Gorinchemse bedrijfsleven is niet alleen de fysieke bereikbaarheid van de stad van belang maar ook de digitale bereikbaarheid. Volgens onze informatie laat deze digitale bereikbaarheid, in ieder geval in delen van onze stad, duidelijk te wensen over.

Is het college op de hoogte van de capaciteit van de digitale infrastructuur in Gorinchem en voorkomende knelpunten? Indien er sprake is van knelpunten, wat zijn de acties die het college voor de komende periode heeft gepland om deze te verhelpen?


Participatie

Tot slot wil de VVD benadrukken dat ook in het kader van binnenstad-promotie naast de burgerinitiatieven de participatiemomenten van groot belang zijn.

Wij denken dat er in onze stad veel denkkracht en creativiteit zit! Maar we moeten de inwoners wel de gelegenheid geven dit te kunnen uiten.

In het traject van een visie van de stad komen veel participatie-momenten. Wij kijken daarnaar uit.

Pak deze gelegenheden met beide handen aan, om zo ook inzicht te krijgen in wat men wil. Uitgaan van de eigen kracht van Gorinchem.

Ook al lijkt het soms zo, maar ook hier weten we niet altijd wat de inwoner wil en natuurlijk is dat niet eenduidig.

We gaan hier vandaag weer veel ‘bepalen’. Vooral in een diversiteit aan moties, met een inhoud waarvan je je af kan vragen of de inwoners daar nou op zitten te wachten…..

Maar daarover meer in de tweede termijn.

Niet wij bepalen Bastion, Eind, Groenmarkt en Wallen!

Niet voor de stad denken maar met de stad denken en de stad vooral zelf laten denken,

denkkracht genoeg!