Coalitie akkoord 2.0 - ‘Samen voor onze stad’

In september was de gemeenteraad het erover eens dat een aanvulling op het coalitieakkoord kan bijdragen aan de stabiliteit van bestuur. De aanvulling is getiteld ‘Samen voor onze stad’ en vormt met het coalitieakkoord de basis voor de verdere ontwikkeling van Gorinchem. Voor het bestuur van de stad tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, hebben de fractievoorzitters gewerkt aan een akkoord, dat raadsbrede steun krijgt. De elf fractievoorzitters hebben, met als uitgangspunt de Begroting 2017, het Coalitieakkoord en hun eigen invalshoeken, intensieve besprekingen gevoerd. Er kan nu op een positieve manier verder worden gewerkt aan diverse thema’s. De onderwerpen waar in het akkoord aandacht voor is: bestuurscultuur, communicatie, regionale samenwerking, duurzaamheid, cultuur, jongeren, monumenten, onderhoud, stadspromotie, buurthuizen, mobiliteit, emancipatie, sociaal team en Investeren in de gemeentelijke organisatie. De financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt.