Perspectiefnota 2018 – 2021

Gemeenteraad 29 juni 2017

Fijn dat het coalitieakkoord, inclusief de aanvulling, hierin alle ruimte krijgt.
Ook voor 2018 is dekking gegarandeerd.

Daaruit blijkt de kracht van dit college, de vier wethouders, die hun rug recht hebben gehouden voor Gorinchem. Een prestatie van formaat!
Na een lastige periode kan er met optimisme aan de stad worden gewerkt.
De financiën zijn op orde, zaken uit ons akkoord zijn gerealiseerd of staan op de rit. We kunnen met tevredenheid constateren dat de sport een impuls krijgt door de nieuwe, moderne velden.

En dat er de afgelopen periode hard gewerkt is aan open en transparant besturen, dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo blijkt dat juist verandering van binnenuit een grote bijdrage levert aan participeren, mee laten denken en sturen. Daar waar dit gebeurt, ontstaat weer vertrouwen en nieuwe inspiratie.

* PR Gorinchem

We gaan enthousiast mee in de ideeën met betrekking tot de PR voor onze stad! PR is zichtbaarheid, publiciteit, promotie en speciale gebeurtenissen. Maar PR heeft ook een signaalfunctie om trends en zaken uit de buitenwereld op te merken en ernaar te handelen.

Kan de wethouder aangeven hoe daar meer reuring aan gegeven kan worden?

* Vestingplan

Het Vestingplan, dat is nu echt iets wat prachtige input is voor de PR van onze stad. Het plan houdt de sterke punten van de vesting overeind zonder dat de stad een museum wordt en heeft zowel voor toeristen als voor de stadsbewoners het nodige te bieden. We moeten snel aan de slag met de zogenaamde quick wins, de VVD ziet graag het complete financiële plaatje. Uiteraard op hoofdlijnen, de nadere invulling volgt dan.

Hoe staat de wethouder daarin?

* GO2032

En wat een prettige slotavond was er vorige week bij GO2032.
Hoewel slot? Eigenlijk begint het nu pas!
Na de intensieve participatie periode komt het er nu opgaan om de input op professionele wijze te vertalen, zodat de visie van en voor Gorinchem vorm krijgt. Graag ziet de VVD een implementatie-plan met daarin een tijdlijn en geld!

Hoe staat het college daarin?

* Digitale participatie

De VVD is blij me alle participatie trajecten en de groeiende rol van de inwoners van Gorinchem. En denkt dat professionalisering van digitaal communiceren daaraan kan bijdragen. Daarom dienen wij met D66 een motie in op het gebied van e-participatie.

Wat ons betreft valt er nog een slag te maken wat betreft een interactieve site, FB en Twitter. Ondanks waardering voor het FB- en Twittergedrag van de afzonderlijke wethouders, zouden wij toch liever een eenheid in uitingen zien, goed voor de PR en herkenbaarheid van Gorinchem. Daarom staan wij ook volledig achter de gevraagde investering op het gebied van Communicatie.

Wel vragen wij ons af welk actieplan is opgesteld om aan de participatie behoefte te
voldoen?

* Nieuwe vergaderstructuur

Onlangs is de nieuwe vergaderstructuur geëvalueerd. Naast diverse aandachtspunten is de VVD content met de invoer. Zeker de Informatie & Ontmoeting sessies dragen bij aan een open communicatie en een verdieping van het onderwerp.
Daarbij kan elk fractie lid, dus expliciet ook de fractie-assistenten een zinnige bijdrage leveren op voor hun aansprekende onderwerpen.

Vandaar dat ik nu het woord geef aan Ronald van Luijk, onder andere onze specialist op het gebied van duurzaamheid.
Jaap Wientjes zal vervolgens het VVD standpunt met betrekking tot de financiën verwoorden.

* Duurzaamheid

Twee weken geleden is het beleidsplan duurzaamheid door de raad goedgekeurd. Een ambitieus plan misschien maar dat is ook nodig. Landelijke regelgeving zoals Bijna Energie Neutrale Gebouwen voor nieuwbouw in 2020 en het verplichte Label C in 2023 voor bestaand vastgoed zorgt voor de nodige reuring in de markt.

Als je daar iets aan toe wilt voegen moet je je nek uitsteken. En dat doen we dus ook! 
De VVD kan dan ook instemmen met de gevraagde reserveringen voor het beleidsplan. Wij vragen wel om enige terughoudendheid als het gaat om participatie in risicovolle projecten. Sommige zaken moet je simpelweg aan de markt overlaten en als gemeente louter faciliteren.

Het plan duurzaamheid is een prachtig document maar de VVD kijkt vooral uit naar de uitvoering er van. Het is de laatste jaren te vaak voorgekomen dat in een raadsvoorstel de duurzaamheidsparagraaf ontbrak. Het is juist op deze plaats dat concrete resultaten geboekt moeten worden.

Kan de wethouder instaan voor expliciete vermelding van een duurzaamheidsparagraaf en bij het ontbreken daarvan, een motivatie waarom niet vermeld?

* Podium

Afgelopen jaar is er informeel gesproken over de toekomst van een groot podium in onze stad. Na een periode van afbouwen van activiteiten in DND wordt er door sommigen zelfs weer gedacht aan nieuwbouw van een groot stadspodium. Weliswaar met minder stoelen dan in DND maar toch.

De VVD is zeer terughoudend als het gaat over nieuwbouwplannen van een dergelijke 
voorziening. Naar onze mening moeten we het vooral zoeken in een renovatie van het bestaande gebouw. Het is ons bekend dat het huidige Programma van Eisen voor Huis van Inspiratie in combinatie met het Stadspodium niet in het huidige gebouw past.

Wij dagen het college echter uit om daar inventief mee om te gaan. Enerzijds door het PVE nog eens kritisch tegen het licht te houden en anderzijds door slim invullen van de beschikbare ruimte in het gebouw.

De VVD is er van overtuigd dat dit kan leiden tot een aantrekkelijk gebouw met een breed aanbod, waar mensen elkaar ontmoeten, en waar naast het sociaal cultureel programma met bescheiden technische middelen een aantal professionele voorstellingen kan worden gerealiseerd.

Het is logisch dat een dergelijk plan tijd kost en wij begrijpen dat er in deze periode een overbruggingsscenario nodig is voor het Huis van Inspiratie. Wij zijn wel benieuwd naar de nadere uitwerking hiervan.

Kan het college aangeven wanneer de raad deze uitwerking kan verwachten?

Meneer de voorzitter.

In vervolg op mijn fractie genoten ook vanuit mijn aandachtspunten – financiën en zorg -
een positieve mening over deze Perspectief nota.

Financieel zijn we weer boven Jan aan het komen. Maar we zijn er nog niet. Onze 
schulden positie is nog steeds aanzienlijk. Maar we hebben ook plannen voor de toekomst die stevige investeringsbedragen vragen. Daar dienen we nu al rekening mee te houden. Nu er weer wat meer ruimte lijkt te zijn, dienen we nog steeds zorgvuldig te wikken en wegen. We moeten onze schaarse middelen zo effectief mogelijk inzetten. Inzetten daar waar het echt nodig is én waar de maatschappelijke effecten het grootst zijn. Altijd lastig maar daartoe zijn we immers gekozen. Bij het stellen van prioriteiten zet de VVD stevig in op infrastructuur.

* Zorg

De VVD wil op het zorg dossier – de drie D’s – de uitdagingen en mogelijkheden die met de decentralisatie zijn ingezet verder perfectioneren. De ontschotting in de uitvoering tussen de disciplines is daarbij de inzet; professionals in team verband en multi-probleemzaken vanuit de diverse disciplines aanpakken. De verschillende partijen moeten goed samenwerken. Dat is een proces dat nu in volle gang is en nog niet klaar is.

We vragen het College daar voortvarend mee door te gaan en ons zoals te doen gebruikelijk daarbij te betrekken. Wij willen het debat hierover voeren los van de waan van de dag.

De financiële middelen die we vanuit Den Haag krijgen scheppen daarbij de kaders en de 
mogelijkheden om goed te kunnen monitoren en controleren. De ontschotting zoals in de Perspectief nota voldoet daar helemaal aan.

* Veerdienst

De perspectief nota gaat er van uit dat we de kaartjes voor de veerdienst NIET duurder maken. Wij als VVD vragen ons af waarom daar niet ook een indexatie op is toegepast? Immers een dergelijk indexatie staat los van wat we nog over de veerdienst gaan besluiten.

Vraag aan het College: wilt u overwegen om deze indexatie alsnog toe te passen?

* Lasten

We zijn zeer tevreden dat nu de OZB weer is teruggebracht naar haar oorspronkelijke pre-crisis niveau. Alle extra opslagen zijn er af en we houden het nu gewoon bij indexering. We hebben de burger in moeilijk tijden gevraagd om extra bij te dragen. Daarom wil de VVD bezien of de lasten nu niet verder omlaag kunnen. De VVD is van mening dat de inwoner van Gorcum mag rekenen op een gemeentelijke overheid die zich maximaal inspant om de lasten voor de inwoners zo laag als mogelijk te houden.

Daarom vraagt de VVD het College of het mogelijk is om bij het opstellen van de volgende begroting zeer actief te zoeken naar mogelijkheden om de lasten voor de inwoners en bedrijven in de stad verder omlaag te brengen. En die mogelijkheden expliciet te maken en te verwerken in de begroting voor het komende begrotingsjaar. 

In andere sectoren is het een goede gewoonte om alternatieve scenario’s uit te werken. 
Daarmee worden risico’s en keuzes immers duidelijk inzichtelijk gemaakt. Zou het College willen overwegen daartoe twee scenario uit kunnen werken. Bijvoorbeeld een scenario waarbij de lasten bijvoorbeeld met 5 en 10% worden verlaag en inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de exploitatie en investeringen zouden zijn.

Tevens blijft de VVD bij haar standpunt dat de lasten voor de burgers een relatie dienen te hebben met een dienst die ze vanuit de gemeente ontvangen. De opbrengst dient daarbij niet meer te zijn dan nodig ter dekking van de gemaakte kosten. De OZB is daarop de uitzondering.

In dat verband verbaast de VVD zich over de hondenbelasting.

* Infrastructuur en Reserves en voorzieningen

De VVD is blij met het plan van het College om met twee nieuwe nota’s te komen:
Voorzieningen en Reserves en een nota over het onze weerstand. Twee aspecten die nu echt een keer aan herziening toe zijn en waaruit stevige lijnen voor kaderstelling zullen
moeten komen.

Nu denken velen dat er een hele grote pot met geld is waar uit valt te putten. Wij als VVD vinden dat je daar voorzichtig mee moet zijn.

En dat brengt me op infrastructuur. Het ziet er naar uit dat in de komende 10 jaar er stevig in infrastructuur geïnvesteerd zal moeten worden. Onze stad is gegroeid en er liggen een paar stevige uitdagingen. Deels al concreet en deels nog wat verder in het verschiet.

Met infrastructuur zijn grote bedragen gemoeid. Onze schulden positie 
is nog steeds hoog. Om die investering op een gezonde wijze te kunnen doen wil de VVD dat het Infrastructuur fonds voldoende is gevuld. Voldoende om zo veel mogelijk de toekomstige investeringen in infrastructuur te dekken.

Daartoe hebben we de volgende motie die we samen indienen met CDA, ChristenUnie/SGP en Stadsbelang.

Conclusie

Er is veel perspectief voor dit laatste jaar voor de verkiezingen. En er is nog veel te doen ook na de verkiezingen. Regeren is vooruitzien. De VVD staat daarvoor klaar ook met haar inbreng hier. Wij hebben juist ook de lange termijn in het vizier.

Dank U!